Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o. jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o. o., Chocznia, ul. T. Kościuszki 304, 34–123 Chocznia, tel. 33 873 06 82, e-mail: biuro@eko-chocznia.pl (dalej EKO).

2. W jaki sposób możesz uzyskać informacje o Twoich danych przetwarzanych przez EKO?

W sprawie swoich danych osobowych każda osoba, której dane przetwarza EKO może kontaktować się w następujący sposób:

 • przesyłając e-mail na adres biuro@eko-chocznia.pl
 • listownie na adres EKO.

3. Na jakiej podstawie prawnej gromadzimy dane osobowe?

Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • 6 ust. 1 lita a RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

Przetwarzanie danych osobowych monitoringu wizyjnego prowadzonego na obszarze będącym
w dyspozycji EKO odbywa się na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a w szczególności:
 1. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040)
 2. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2019.701)

4. W jakich celach gromadzimy dane osobowe?

EKO gromadzi dane osobowe w następujących celach:

 1. Realizacji umów, na zagospodarowanie odpadów na instalacji komunalnej poprzez sortowanie, kompostowanie, odzysk i składowanie odpadów komunalnych oraz inne, zgodne z prawem, metody gospodarowania odpadami, z firmami i klientami indywidualnymi;
 2. Realizacji umów sprzedaży surowców wtórnych.
 3. Realizacji obowiązku sprawozdawczego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami;
 4. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie zatrudnienia pracowników oraz prowadzenia dokumentacji rachunkowej działalności Spółki;
 5. Realizacji procesu rekrutacji pracowników;
 6. Ochrony mienia, bezpieczeństwa pracowników oraz osób znajdujących się na terenie PK „Eko” Sp. z o.o., monitoringu miejsca magazynowania odpadów poprzez rejestrację wizualną na obszarze będącym w dyspozycji EKO obejmujących następujące czynności: automatyczna rejestracja wizerunku osób znajdujących się na obszarze objętym monitoringiem, przechowywanie zapisów z kamer na rejestratorze.

5. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

W celu realizacji swoich zadań EKO udostępnia dane osobowe lub przekazuje je w przetwarzanie
w swoim imieniu (powierzenie) podmiotom zewnętrznym. W związku z tym odbiorcą zebranych danych osobowych są (w zależności od celu ich zebrania):

 1. podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  w tym podmioty kontrolujące EKO
 2. podmioty zewnętrzne realizujące obsługę serwisową:
 • strony internetowej www.eko-chocznia.pl
 • poczty elektronicznej EKO
 • oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych z którego korzysta EKO
 1. obsługa informatyczna EKO

6. Kto jest odbiorcą danych osobowych monitoringu wizyjnego?

Odbiorcą danych osobowych monitoringu są:

 1. podmioty świadczące obsługę serwisową monitoringu wizyjnego realizowanego na obszarze EKO

Ponadto dane osobowe monitoringu mogą zostać udostępnione na zasadzie przekazania organom publicznym upoważnionym przepisami prawa w sytuacji gdy nagranie z monitoringu stanowiłoby dowód w prowadzonym postępowaniu. Takie udostępnienie nastąpi wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek organu występującego o zabezpieczenie i przekazanie nagrania.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

EKO przetwarza zebrane dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania a także zgodnie z przepisami prawnymi nakładającymi na EKO obowiązek archiwizacji danych po zakończeniu realizacji celów opisanych wyżej lub w związku z dochodzeniem lub ochroną roszczeń.

Okresy przechowywania danych w zależności od celu przetwarzania:

 1. Dane osobowe podane w celach realizacji umów będą przetwarzane do czasu zakończenia koniecznych, ustalonych prawem czynności związanych z obsługą umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku w którym zakończono realizację umowy.
 2. Dane pracownicze przetwarzane będą w okresie zatrudnienia jak również po tym okresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie okresów archiwizacji dokumentacji pracowniczej.
 3. Dane osobowe zgromadzone w związku z przekazaniem odpadów do zagospodarowania przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od początku roku następującego po roku w którym przekazano odpady.
 4. Dane osobowe monitoringu wizyjnego gromadzone w celu ochrony mienia, bezpieczeństwa pracowników przetwarzane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy. EKO może przetrzymywać nagrania z monitoringu dłużej niż wskazany okres wyłącznie w przypadkach:
 • jeżeli Administrator został zobowiązany do ich zabezpieczenia przez organy publiczne (np. policja, sąd, prokuratura) z uwagi na fakt, że nagranie stanowi dowód w prowadzonym postępowaniu
 • Administrator uzna, iż nagranie może stanowić dowód w przyszłym postępowaniu.
 • Dane osobowe monitoringu wizyjnego gromadzone w celu monitorowania miejsca magazynowania odpadów przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa tj. przez okres 1 miesiąca od daty dokonania zapisu.

8. Jakie masz prawa w związku z tym, że EKO przetwarza Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez EKO, każdej osobie przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
 2. prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych,

Wyjaśnienie: powyższe prawo nie przysługuje osobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgromadzonych za pomocą prowadzonego monitoringu wizyjnego

 1. prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
 2. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,
 3. prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO

Wyjaśnienie: powyższe prawo nie przysługuje osobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgromadzonych za pomocą prowadzonego monitoringu wizyjnego

9. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W jaki sposób możesz zrealizować swoje prawa?

Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do EKO z odpowiednim wnioskiem.
W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail EKO lub listownie na adres EKO.

EKO zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na EKO nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informację o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.

11. Co w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem?

Każdej osobie, która uzna, że przetwarzamy jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Kiedy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Każda osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania swoich danych jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub w związku z realizacją zawartej
z EKO umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.

13. W jaki sposób EKO przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez EKO będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.

W związku z takim przetwarzaniem EKO nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. decyzji będących wynikiem działania programu komputerowego, w tym również osoby nie będą podlegały profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.