O nas

Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o. o., na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304 prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami związaną z: eksploatacją Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w skład której wchodzą:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) obejmująca część mechaniczną o zdolności przetwarzania do 50 OOO Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych, z możliwością sortowania odpadów selektywnie zebranych do 40 OOO Mg/rok, a także część biologiczną o przepustowości dostosowanej do ilości frakcji (0-80 mm) ulegającej biodegradacji wydzielonej w procesie mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych w sortowni o zdolności przetwarzania do 38 OOO Mg/rok, oraz z przetwarzaniem odpadów wielkogabarytowych o zdolności przetwarzania do 7 OOO Mg/rok.

  • Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów o zdolności przetwarzania do 1 500 Mg/rok.

  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne.


W instalacji MBP prowadzone są procesy mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów, a mianowicie: sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz biologiczne przetwarzanie wydzielonej frakcji podsitowej (0-80 mm) ze zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania.

Proces kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów prowadzony jest w żelbetowych, zamkniętych komposterach (bioreaktorach). Kompostownia składa się z 6 komposterów, z czego 1 przeznaczony jest do kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, co pozwala na przetworzenie 1500 Mg/rok materiału wsadowego. Składowisko  zalicza się do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Stanowi instalację o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton. Składowisko odpadów posiada 2 kwatery.

  • Kwatera I (KW I – aktualnie eksploatowana) – podzielona na dwa sektory (I i II) o powierzchni 16 000 m2, posiada charakter składowiska podpoziomowo–nadpoziomowego, o docelowej rzędnej składowania wynoszącej 309 m n.p.m.

  • Kwatera II (KW II- eksploatacja w przyszłości) – o powierzchni 15 000 m2, posiada charakter składowiska podpoziomowego o docelowej rzędnej składowania wynoszącej 325 m n.p.m.

Kwatera I składowiska podzielona jest na dwa sektory (sektor I oraz sektor II), w sposób wyraźny oddzielony od siebie barierą, zapobiegając możliwości mieszania się odpadów z sąsiednich sektorów. Prowadzona działalność z zakresu gospodarki odpadami jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.